Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE – dalej RODO informujemy, że firma MAT-BUD Krzysztof Skubis Spółka Jawna, ul.
Partyzantów 45, 23-420 Tarnogród, przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko,
nazwa firmy, NIP, adres rejestrowy firmy, adres wykonywania działalności, adres korespondencyjny, e-
mail, numer telefonu. Dane te zostały pozyskane wyłącznie w związku z naszymi wcześniejszymi
kontaktami w zakresie prowadzonej przez nas działalności handlowej (rozmowy telefoniczne, e-mail,
kontakty bezpośrednie).


Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem Twoich danych osobowych jest MAT-BUD Krzysztof Skubis Spółka Jawna, ul.
Partyzantów 45, 23-420 Tarnogród, KRS 0000151351, REGON 950400646, NIP 918-17-10-950 zwany
dalej MAT-BUD.
Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?
Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mail matbudtarnogrod@op.pl lub kierując tradycyjną
korespondencję na adres MAT-BUD Krzysztof Skubis Spółka Jawna, ul. Partyzantów 45, 23-420
Tarnogród.


W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać w celach:
1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży oferowanych przez nas towarów i
usług oraz ich dostarczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
3. archiwizowania dokumentów tj. umów, korespondencji, faktur, dokumentów finansowo-księgowych
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie
uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sądowych i egzekucyjnych).
5. działalności marketingowej własnych usług i towarów (art.6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie
uzasadnionego celu, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji
elektronicznej, w tym np. świadczenia usługi newslettera).


Kto może być odbiorcą Twoich danych?


Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:
1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy,
Policja, sąd),
2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy
biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą, przewoźnicy),
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest
to
 konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:
1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że
ustawa podatkowa stanowi inaczej,
3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
a. zgody – do czasu jej wycofania,
b. prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.


Jakie posiadasz prawa?


Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez MAT-BUD.
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych. W przypadku
gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, przysługuje Ci prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W powyższych celach wystarczy, że wyślesz do
MAT-BUD na adres e-mail matbudtarnogrod@op.pl lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.
Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to masz prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy twoje dane są profilowane?
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Z poważaniem
MAT-BUD Krzysztof Skubis Spółka Jawna
ul. Partyzantów 45
23-420 Tarnogród

  • ul. Partyzantów 45
  • 23-420 Tarnogród
  • Tel : 84 689 70 57
  • Fax : 84 689 8318